Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις «Εξοικονομώ 2023»

Share

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση κατοικιών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του «Εξοικονομώ 2023», exoikonomo2023.gov.gr, καθώς και το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τη 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο RePower. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Από αυτό το ποσό διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000.

Υπενθυμίζεται πως για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Έτσι θα εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξείς:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας:

Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home).

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων.

Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξη.

Έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.

Εξαιρούνται Airbnb

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», ακολούθως απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα, της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Η διαδικασία βήμα βήμα

Για την υποβολή αίτησης πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, μέσω σχετικής διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, έπειτα από συγκατάθεση και εντολή του χρήστη.

Από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και του Προγράμματος, αντλούνται οι εξής πληροφορίες:

Από το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.:

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Ενδείξεις εάν είναι Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο, κάτοικος εξωτερικού/σύζυγος κατοίκου εξωτερικού, όπως ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης.
Ονοματεπώνυμα υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας και συζύγου υπόχρεου υποβολής, ή επωνυμία για τις περιπτώσεις μη φυσικών προσώπων και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Από τα στοιχεία εισοδήματος και για εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας για το έτος αναφοράς:

Το άθροισμα του Συνολικού Δηλωθέντος εισοδήματος, των Απαλλασσόμενων και Αυτοτελών Φορολογούμενων εισοδημάτων καθώς και της Προστιθέμενης Διαφοράς Αντικειμενικών Δαπανών (υπόχρεου, συζύγου/ΜΣΣ, εξαρτώμενων τέκνων) για το έτος αναφοράς.
Ένδειξη για τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου, για τη χρήση του ως κύρια κατοικία στο έτος αναφοράς ή στα προηγούμενα 2 έτη, για το είδος χρήσης (ιδιοκατοίκηση / ενοικιαζόμενη / δωρεάν παραχώρηση) και για την οικογενειακή κατάσταση.

Από τα στοιχεία ακινήτου και για την πλέον πρόσφατη υποβολή στοιχείων περιουσίας:

Η επιφάνεια κύριων χώρων.
Ένδειξη για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία συγκυριότητας (ποσοστά και είδη συνιδιοκτησίας).

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από την ΑΑΔΕ ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης αντλούνται και από το Μητρώο Φακέλων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας που τηρεί το ΤΕΕ. Ειδικότερα αντλούνται:

– Ενδείξεις για τα στοιχεία Παλαιότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, Νομιμότητας, Χρήσης και Επιφάνειας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής ιδιότητας του Τεχνικού Συμβούλου, αντλούνται στοιχεία από το Μητρώο Μελών και από το Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών (Τεχνολόγοι Μηχανικοί) που τηρεί το ΤΕΕ..

Η αίτηση στο Πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α ́75) για τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και στα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια ουσιωδών στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα συνιστά εξουσιοδότηση προς τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και τον Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την εξασφάλιση των απαραίτητων συναινέσεων, καθώς και αποδοχή ότι κάθε στοιχείο του έργου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του ν.4624/2019, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Ωφελούμενων),
για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και
για το σκοπό της διενέργειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα συνιστά εξουσιοδότηση για τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των Πινάκων του Προγράμματος με στοιχεία του αιτούντα/ Ωφελούμενου.

πηγη

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις