Αποποίηση ευθυνών

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι χρήσης») πριν από την περιήγηση και την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με διεύθυνση https://papafotis.gr και την Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, όπως ορίζεται κατωτέρω (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Η Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ιστοτόπου.

Την ιδιοκτησία και την ευθύνη λειτουργίας του Ιστοτόπου έχει ο δημοσιογράφος Δημήτριος Παπαφώτης με έδρα τον Πύργο Ηλείας.

 1. Γενικοί όροι

Αυτοί οι Όροι χρήσης ισχύουν για κάθε άτομο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (εφεξής ο «Χρήστης») και μπορεί να αλλάξουν πλήρως ή εν μέρει από τον Δημήτριο Παπαφώτη ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια συνιστάται να συμβουλεύεστε τακτικά τους παρόντες Όρους χρήσης, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με την τελευταία έκδοση.

Οι Όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ ενός Χρήστη και του Δημητρίου Παπαφώτη όσον αφορά την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων τους παρόντες Όρους χρήσης και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με αυτούς. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους χρήσης, θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ του Χρήστη και του Δημητρίου Παπαφώτη, ο Δημήτριος Παπαφώτης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Περιορισμένης περιοχής, όπως ορίζεται παρακάτω), με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Δημητρίου Παπαφώτη ή οποιουδήποτε τρίτου να αξιώσει αποζημίωση για κάθε άμεση και έμμεση ζημία που υπέστη λόγω της παραβίασης.

 1. Περιεχόμενο και περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι μόνο για ενημέρωση. Προσφέρονται από τον Δημήτριο Παπαφώτη με την μέγιστη δυνατή καλή πίστη. Οι πληροφορίες που περιέχει πιστεύεται ότι είναι σωστές.

Παρά ταύτα, ο Δημήτριος Παπαφώτης δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την επάρκεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις που θα μπορούσαν να διαπιστωθούν στο περιεχόμενο.

Εξαιρουμένων σκόπιμων ενεργειών ή/και υποχρεωτικών νομικών διατάξεων, ο Δημήτριος Παπαφώτης σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού του Ιστοτόπου. Επίσης, δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, υλικές ή άυλες κ.λπ.) που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο.

ο Δημήτριος Παπαφώτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 1. Συνέχιση του Ιστοτόπου

ο Δημήτριος Παπαφώτης δικαιούται να βελτιώνει και να αναθεωρεί τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ο Δημήτριος Παπαφώτης μπορεί να διακόπτει ή να περιορίζει (μόνιμα ή προσωρινά) την πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της Περιορισμένης περιοχής, όπως ορίζεται παρακάτω) ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 1. Ασφάλεια

ο Δημήτριος Παπαφώτης εφαρμόζει μια σειρά ελέγχων ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, ο Δημήτριος Παπαφώτης δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη.

ο Δημήτριος Παπαφώτης δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβολές ή ζημιά του συστήματος υπολογιστή, του λογισμικού ή των δεδομένων ενός Χρήστη που θα μπορούσαν να συμβούν σε σύνδεση ή σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο ή τη χρήση του. Οι Χρήστες παροτρύνονται να λαμβάνουν κατάλληλες και επαρκείς προφυλάξεις (όπως το να διαθέτουν δικό τους λογισμικό προστασίας από ιούς) για να διασφαλίζουν πως ό,τι επιλέγεται από αυτόν τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλη μόλυνση που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα του Χρήστη.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και της πλατφόρμας τους για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Οι Χρήστες δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση του Ιστοτόπου εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Οι Χρήστες δεν πρέπει να προσπαθούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο αποθηκεύεται ο Ιστότοπος ή σε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο. Οι Χρήστες δεν πρέπει να εξαπολύουν κατά του Ιστοτόπου επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, ένας Χρήστης διαπράττει ποινικό αδίκημα.

ο Δημήτριος Παπαφώτης θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργάζεται με αυτές.

 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλα τα στοιχεία του (περιεχόμενα, σήματα, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, βίντεο, μουσική, κείμενα κ.λπ.) αποτελούν ιδιοκτησία του Δημητρίου Παπαφώτη Προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων κ.λπ.).

Η αναπαραγωγή του υλικού που βρίσκεται στον Ιστότοπο επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται και θα αναγνωρίζεται η πηγή.

Κάθε παραβίαση του ανωτέρω περιορισμού μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμα, με την επιφύλαξη της αποζημίωσης για αστική ευθύνη.

ο Δημήτριος Παπαφώτης δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου ή εγγράφων που είναι ελευθέρας χρήσης και παρουσιάζεται στον ιστότοπο ή στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εάν υπάρχουν, των υλικών τρίτων που βρίσκονται στον ιστότοπο. Δεν χορηγούνται δικαιώματα.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων

Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπουιστοτόπους παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση. Συνεπώς, οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνεπάγονται ιστοτόπουότι ο Δημήτριος Παπαφώτης ευθύνεται για ή εγκρίνει όσες πληροφορίες περιέχονται σε αυτούς τους ιστοτόπουιστοτόπους. ο Δημήτριος Παπαφώτης δεν αποδέχεται ευθύνη ή υπαιτιότητα καμίας φύσης για αυτούς τους άλλους ιστοτόπουιστοτόπους και όσες πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν, εκτός εάν ο Δημήτριος Παπαφώτης είναι ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ιστοτόπου και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η εισαγωγή στον Ιστότοπο υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε άλλον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δημητρίου Παπαφώτη

 1. Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (Περιοχή συνεργατών)

Η πρόσβαση στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης περιορίζεται στα μέλη του Δημητρίου Παπαφώτη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οποιοιδήποτε άλλοι Χρήστες του Ιστοτόπου. Η πρόσβαση προϋποθέτει τη λήψη ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τον Δημήτριο Παπαφώτη

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά. Το μέλος είναι υπεύθυνο για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και για όλες τις δραστηριότητές του στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης ή μέσω αυτής.

ο Δημήτριος Παπαφώτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση στην Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσα από τον Ιστότοπο ο Χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα e‑mail σε φίλους για να υποστηρίξει την εκστρατεία «Φυλάξτε τις κάψουλες μακριά από παιδιά». Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτού του μηνύματος e-mail και για τη χρήση της υπηρεσίας.

ο Δημήτριος Παπαφώτης επεξεργάζεται πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας από τον Χρήστη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Αίτημα από ιδιώτες

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δημήτριο Παπαφώτη στέλνοντας μια επιστολή ή ένα μήνυμα e‑mail σε μία από τις εθνικές ενώσεις που είναι μέλη του Δημητρίου Παπαφώτη Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτών των επιστολών και μηνυμάτων e‑mail.

ο Δημήτριος Παπαφώτης επεξεργάζεται τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω αυτών των επιστολών και μηνυμάτων e‑mail σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία, ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου.

 1. Ακυρότητα διάταξης

Η ακυρότητα, η ανισχυρότητα ή η αδυναμία εκτέλεσης μίας ή περισσοτέρων διατάξεων αυτών των Όρων χρήσης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα, την ανισχυρότητα ή την αδυναμία εκτέλεσης των Όρων χρήσης στο σύνολό τους. Η διάταξη που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρη, ανίσχυρη ή ανεκτέλεστη θα θεωρείται άγραφη, ενώ όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η διάταξη που κηρύσσεται άκυρη αντικαθίσταται από άλλη διάταξη με το ίδιο αποτέλεσμα.

 1. Παραίτηση από δικαιώματα

Οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην άσκηση δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης δικαιώματος ή μερική μόνο άσκηση δικαιώματος δεν αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος αυτού ή άλλου δικαιώματος που απορρέει από τους Όρους χρήσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτός ο Ιστότοπος και οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Όποια διαφορά προκύπτει σε σχέση με αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πύργου Ηλείας.