Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο Taxis

Share

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο Taxis μετά από 27 χρόνια, προχωρώντας σε ενοποίηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές.

Το νέο σύστημα θα καταγράφει εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία και θα διενεργεί νέου τύπου ελέγχους για την ανίχνευση φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, κλοπής, απάτης και διακίνησης μαύρου χρήματος.

Το έργο για το νέο Taxis, με προϋπολογισμό 131,589 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ΑΑΔΕ έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 27 Ιουνίου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την αντικατάσταση των τριών βασικών φορολογικών συστημάτων, Taxis, Taxisnet και Elenxis, με στόχο την ενοποίηση, τη συλλογή και την αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων.

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μη συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, οι βασικές δράσεις του νέου Taxis είναι:

Δημιουργία Μητρώου Φορολογουμένων

Αυτό θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα εκδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), καθώς και θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, πληροφορίες για την έναρξη και λήξη δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και εταιρικές σχέσεις, μεταξύ άλλων.

Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

Στο εν λόγω μητρώο θα καταγράφεται το περιουσιακό προφίλ των φορολογούμενων.

Λογιστική εικόνα

Θα περιλαμβάνει λειτουργίες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους, καταγράφοντας κινήσεις και συναλλαγές για όλους τους τύπους φόρων και τα συστήματα πληρωμών. Αυτό θα αφορά υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς.

Βεβαίωση φόρου και πληρωμές

Το σύστημα θα καταγράφει όλες τις υποχρεώσεις για δηλώσεις και θα προσκαλεί τους φορολογούμενους να επιβεβαιώνουν προσυμπληρωμένες φόρμες ή να συμπληρώνουν φόρμες που παρέχονται από το ίδιο το σύστημα, ανάλογα με το προφίλ τους. Επιπλέον, το σύστημα θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις από τρίτες πηγές όταν απαιτείται, θα υπολογίζει φόρους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα, θα επιβεβαιώνει τις οφειλές ή τις επιστροφές φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

Θα διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, παρέχοντας στους φορολογούμενους όλα τα απαραίτητα μέσα για να παραμείνουν στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις τους.

Ανακοινώσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση και Διαχείριση Υποθέσεων

Η λειτουργικότητα περιλαμβάνει την ανάθεση υποθέσεων για επεξεργασία από εξειδικευμένο προσωπικό σε ολόκληρη τη χώρα. Θα παρέχει τη διαχείριση και την επίβλεψη κάθε υπόθεσης από την αρχή έως το τέλος, καταγράφοντας δεδομένα από πολλαπλά συστήματα και διαδικασίες, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων προς την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.

Ανάλυση Κινδύνων

Αυτή η λειτουργικότητα απαιτεί την δημιουργία προφίλ για διάφορους φορείς, τα οποία θα αρχικοποιούνται και θα συντηρούνται με τις καταλληλότερες τεχνικές και μεθόδους, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτή η λειτουργικότητα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων φορέων και να αναγνωρίζει παραδείγματα.

Υποστήριξη Ελέγχων

Αυτή η λειτουργικότητα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τις ελεγκτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υπάρχουν δύο εκδοχές, μία για ελέγχους από απόσταση και μία για ελέγχους επί τόπου στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών, καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογούμενου

Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, τα οποία με ασφαλή τρόπο διαβιβάζουν δεδομένα στην ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις