Οι δασικοί Χάρτες θα στερήσουν περιουσίες

Δασικοί χάρτες. Τι συμβαίνει; Θα χαθούν περιουσίες;Τι λέει το νέο νομοσχέδιο;

Με το εν λόγω νομοσχέδιο συμπληρώνεται η δασική νομοθεσία (σ.σ. αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν.998/1979) σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή.

Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις για την άδεια αλλαγής χρήσης μιας έκτασης που εκ των υστέρων απέκτησε μορφή δάσους.

Συνοπτικά

# Ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, επί των οποίων δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.

# Επιτρέπεται να ζητηθεί αλλαγή χρήσης των προαναφερόμενων εκτάσεων, σε όσους αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγραμμένων.

# Επανακαθορίζονται δε οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών.

# Καθορίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση του ειδικότερου χαρακτηρισμού της έκτασης ως δάσους ή δασικής, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, πολλές αγροτικές εκτάσεις σε όλη την επικράτεια, οι οποίες είχαν εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και έκτοτε κηρύχθηκαν δασικές, θα αποχαρακτηριστούν.

Όπως αναφέρουν στην Ypaithros κύκλοι έγκριτων δασολόγων, πλέον δεν χρειάζεται η ύπαρξη κάποιου τίτλου (σ.σ. από τον εκάστοτε ιδιώτη του δασωμένου αγρού) μετεγγραμμένου προ της 23/2/1946 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.998/79, καθώς προβλέπεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζουν αγροτική μορφή το 1945.

Όσο για τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις, αυτά ανακαλούνται ακόμη και αν έχουν τελεσιδικήσει. Ωστόσο, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των δασωθέντων αγρών, πραγματοποιώντας διάκριση ανάλογα με τη μορφή που απέκτησαν αργότερα (σ.σ. δάσος ή δασική έκταση).

Τι ισχύει για τους αγρούς που απέκτησαν μορφή δασικής έκτασης

Αν οι εκτάσεις εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.998/79 (σ.σ. αγροί που απέκτησαν μορφή δασικής έκτασης), τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση.

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

«Εάν οι εκτάσεις έχουν μορφή δασικής έκτασης και όχι δάσους, κάτι που καθορίζεται με απόφαση της επιτροπής δασολογίου του νομού ΠΕ, τότε μπορούν να αλλάξουν χρήση» αναφέρουν οι δασολόγοι.

Περιορισμοί και προϋποθέσεις για τους αγρούς που απέκτησαν μορφή δάσους

Εδώ, το νομοθετικό πλαίσιο θέτει έναν περιορισμό ως προς το μέγεθος της δασωμένης πρώην γεωργικής έκτασης που θα μπορεί να αποχαρακτηριστεί.

Πιο συγκεκριμένα, για τους αγρούς που απέκτησαν μορφή δάσους (παρ. 1 του άρθρου 3, ν.998/79), το συνολικό εμβαδόν αυτών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης του.

Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, βάσει νόμιμα μεταγραμμένων τίτλων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον γενικό διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό.

«Εάν οι εκτάσεις έχουν τη μορφή δάσους, τότε οι ιδιοκτήτες μπορούν υπό προϋποθέσεις να εκχερσώσουν τμήμα μέχρι 30 στρεμμάτων μόνο για γεωργική καλλιέργεια» τονίζουν οι δασολόγοι. «Στην περίπτωση αυτή, η ιδιοκτησία αποδεικνύεται είτε με συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε με Ε9, είτε με δύο μαρτυρικές καταθέσεις, είτε με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο».

Ειδικά για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

# Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,

# Πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, σχετικά με τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση

# Η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Τα παραπάνω διαπιστώνονται με βάση τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης και σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την αλλαγή της χρήσης.

Κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ των εκτάσεων

Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένου να εφαρμοστεί η προτεινόμενη ρύθμιση, διενεργείται:

# Εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα,

# Με την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη.

Κληροτεμάχια

Στις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.

Άλλες δημοσιεύσεις για ακίνητη περιουσία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *