Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

10.000 ευρώ ενίσχυση στο «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις»

Share

«Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» και επιδότηση έως 10.000 ευρώ, μετά από την παράταση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα εξοπλισμού για εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, έξυπνων συσκευών μέτρησης ενέργειας καθώς και άλλων που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας.

Ταυτόχρονα καλύπτονται και οι δαπάνες για τις σχετικές υπηρεσίες, όπως η μεταφορά, η εγκατάσταση, η διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού και ο ενεργειακός έλεγχος.

Δικαίωμα επιδότησης του Προγράμματος Εξοικονομώ Αλλάζω Συσκευή έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αρκεί:

  • να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
  • να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ,
  • να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
  • να έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η.12.2023.

Ο αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζουν τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

  • Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο π/υ επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

  • Για Μικρές Επιχειρήσεις:

1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000 ευρώ.

2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000 ευρώ.

3. Ένταση ενίσχυσης 50%.

  • Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:

1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000 ευρώ.

2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000 ευρώ.

3. Ένταση ενίσχυσης 40%.

Πηγή: dimosio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις